Privacystatement Stichting Beachsporten Emmen

Stichting Beachsporten Emmen (hierna: SBE, ons, wij) is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens) zoals beschreven in dit privacystatement. SBE respecteert jouw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en jij bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens.

Dit privacystatement is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonlijke informatie aan ons verstrekt door onze leden, vrijwilligers, parkgebruikers, abonnees op eventuele nieuwsbrieven en relaties, alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van onze websites en/of apps.

Hieronder tref je een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacystatement staan:
1. Categorie√ęn persoonsgegevens en bron van verkrijging
2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijn
3. Verstrekking aan derden
4. Kinderen jonger dan 16 jaar
5. Jouw rechten
6. Websites van derden
7. Beveiliging
8. Wijzigingen Privacy Statement
9. Vragen

 1. Categorie√ęn persoonsgegevens en bron van verkrijging
  SBE verwerkt de onderstaande categorie√ęn persoonsgegevens voor de verwerking die zijn beschreven in dit Privacy Statement.
  Deze persoonsgegevens ontvangen wij rechtstreeks van jou. De gegevens die vanwege je lidmaatschap, huur en eventuele deelname aan wedstrijden/toernooien worden verzameld, worden slechts gebruikt voor administratieve en organisatorische doeleinden.
  Relatienummer
  NAW-gegevens
  Geslacht
  Geboortedatum, -plaats en -land
  Gegevens lidmaatschap SBE (zoals aanvangs- en einddatum)
  Telefoonnummer(s)
  E-mailadres(sen)
  Pasfoto
  Nationaliteit(en)
  Legitimatietype en -nummer (ter controle)
  Voorkeursinstellingen weergave persoonsgegevens (in applicaties)
  Deelnamen aan parkactiviteiten
  Financi√ęle gegevens

Deze persoonsgegevens ontvangen wij vanuit je bezoek aan onze website:
– je Internet Protocol-adres of het IP-adres van je proxyserver;
– je Internet Service Provider (ISP);
– de duur van jouw bezoek aan de website;
– het aantal keren dat je de website bezoekt;
– basale domeininformatie;
– de pagina’s die je bezoekt;
– de website die linkte naar onze website;
– de website die je bezoekt door op onze website op een link te klikken;
Рinformatie over het besturingssysteem en de internet browser die je gebruikt om de website te      bekijken.

 1. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen
  Om de overeenkomst met jou (zoals het lidmaatschap van de SBE) uit te voeren, gebruiken wij jouw persoonsgegevens voor (met name) de doeleinde zoals hieronder genoemd. Bij elk doeleinde staat hoe lang wij deze persoonsgegevens bewaren.

Doeleinden en bewaartermijn

Het tot stand brengen en uitvoeren van je lidmaatschap;
Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van de SBE en andere opgevraagde informatie;
Gegevens worden na 2 jaar na deelname of op aanvraag verwijderd.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
Niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Het aanbieden van cursussen, opleidingen, bijeenkomsten, kennisavonden en evenementen;
Gegevens worden 2 jaar na deelnamen verwijderd.

Opnemen van contact na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
Gegevens worden 2 jaar na contactmoment verwijderd.

Het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
Gegevens worden 2 jaar na beantwoording verwijderd.

Het werven van vrijwilligers;
Gegevens worden bewaard zolang er een vrijwilligersfunctie wordt vervult. Wanneer een vrijwilliger stopt worden gegevens na 4 weken verwijderd.

Monitoren van de prestaties van deze site;
Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

Het analyseren en verbeteren van onze online dienstverlening;
Gegevens worden na een periode van 3 jaar verwijderd.

Organiseren van winacties waaraan je kunt deelnemen;
Gegevens worden 5 jaar na deelname verwijderd.

Op sommige pagina’s van de websites van SBE word je uitgenodigd om je naam en contactgegevens achter te laten. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om je aan te melden voor acties, bijeenkomsten of een lidmaatschap. De SBE verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die je ons zelf verstrekt, inclusief de gegevens die je ons verstrekt rondom jouw lidmaatschap en de in dit document genoemde informatie. Als je die informatie geeft, stem je erin toe dat de SBE deze informatie opslaat. Als je producten via onze website koopt, slaan we informatie op die nodig is voor de transactie. Ook kunnen we informatie opslaan over je aankoopgedrag.

 1. Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derden partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Bijvoorbeeld om het mogelijk te maken onze sport te beoefenen, evenementen bij te wonen en producten/diensten te leveren.
  Zo maken wij mogelijk gebruik van een derde partij voor:
  – Het hosten van de financi√ęle administratie;
  – Het verzorgen van (bezoekers- en deelnemers)administratie rondom activiteiten en evenementen; – – Het drukken van deelnemerspassen;
  – Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers- of samenwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Fotografie en video De SBE maakt in haar communicatiemiddelen gebruik van fotografie om wedstrijden, evenementen, andere activiteiten of het volleybal in het algemeen te verslaan en/of te promoten. We houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de privacywensen van individuen. Mocht het gebeuren dat we op een ongewenste manier beelden hebben gepubliceerd, vernemen we dit graag via een e-mail aan info@beachpark-emmen.nl

 1. Kinderen jonger dan 16 jaar
  Nog geen 16 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze ons privacy- en cookiebeleid lezen.
 2. Jouw rechten
  Met betrekking tot (het gebruik van) jouw persoonsgegevens kun je de onderstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@beachaprk-emmen.nl.
  – Recht op inzicht tot de persoonsgegevens die SBE van jou verwerkt;
  – Recht om je persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;

– Recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
– Recht op beperking van verwerking van jouw persoonsgegevens;
– Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, onder andere indien

je niet langer prijs stelt op informatie over producten en diensten van ons en/of derden;
– Recht op overdraagbaarheid van jouw gegevens.
РSBE reageert doorgaans binnen 4 weken op jouw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van jouw verzoek of het aantal verzoeken dat is         ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij jou daar uiterlijk binnen 4 weken over in en verlengen wij onze reactietermijn met maximaal 2 maanden.  Indien je niet langer prijs stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en  aanbiedingen dan kun je je daarvoor afmelden. Voor informatie die via onze nieuwsbrief wordt ontvangen, kun je je afmelden via een link onderaan de betreffende nieuwsbrief. Overige afmeldingen kun je sturen naar info@beachaprk-emmen.nl.

 1. Websites van derden
  Dit Privacystatement is niet van toepassing op websites van derden die via links op de websites, nieuwsbrief of app van SBE kunnen worden bezocht. De SBE is niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze andere sites omgaan met privacy. De SBE raadt aan dat je op deze gelinkte websites het privacybeleid leest aangezien deze andere voorwaarden en condities kunnen bevatten die op u van toepassing zijn.
 2. Beveiliging
  Voor bescherming van persoonsgegevens zijn diverse maatregelen genomen die beschermen tegen verlies of misbruik van, of ongeoorloofd wijzigen of raadplegen van, informatie die onder ons toezicht valt. SBE maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Toch is informatie die je ons toezendt niet versleuteld, tenzij we expliciet melden dat dit zo is.
 3. Wijzigingen Privacy Statement
  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy policy regelmatig te blijven raadplegen.
 4. Vragen
  Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via info@beachpark-emmen.nl

 

Maart 2019

© 2019 SBE

Beachpark-emmen.nl

Partners